Prinsjesdag 2012

troonrede2012Prinsjesdag 2012: fiscale maatregelen autobelastingen

Het demissionaire kabinet heeft dinsdag, 18 september 2012, de miljoenennota, het belastingplan 2013 en de andere fiscale wetsvoorstellen voor 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. De belangrijkste maatregelen voor de automobilist zijn als volgt.

 
 

Woon-werkverkeer met eigen auto
Werknemers en ondernemers die hun privéauto gebruiken voor hun werkzaamheden kunnen thans gebruikmaken van een onbelaste vergoedingsmogelijkheid van 19 eurocent per kilometer. Dat geldt zowel voor het woon-werkverkeer als voor overige zakelijke ritten. Voor het woon-werkverkeer zal die onbelaste vergoedingsmogelijkheid vanaf 2013 vervallen. Dat geldt overigens niet alleen voor de auto, maar ook voor bijvoorbeeld de fiets of het OV.

Onder woon-werkverkeer wordt daarbij verstaan: Iedere reis waarbij heen of terug wordt gereisd tussen de woning en de overeengekomen vaste werkplaats(en). Ook telt als woon-werkverkeer mee het op regelmatige basis reizen tussen de woning en een werkplaats waar in belangrijke mate werkzaamheden worden verricht (behalve als niet langer dan een jaar naar die werkplaats wordt gereisd). Van op regelmatige basis reizen is in ieder geval sprake als doorgaans op ten minste één dag in de week naar een bepaalde werkplaats wordt gereisd.

Het nu alvast vooruitbetalen van de reiskostenvergoedingen voor reizen vanaf 1 januari 2013 wordt bestreden door een specifieke maatregel die vergoedingen die na 18 september 2012, 16.00 uur worden verstrekt, voor de belastingheffing toerekent aan het tijdvak waarin daadwerkelijk gereisd wordt.

Woon-werkverkeer met auto van de zaak
Ook voor de bijtelling van de auto van de zaak (ongeacht of dit een personenauto of een bestelauto is), tellen de woon-werkkilometers vanaf 2013 mee als privégebruik. Voor de berijders van een auto van de zaak voor wie ook nu al de volledige bijtelling geldt, verandert er hierdoor niets. Voor degenen die hun auto thans privé niet voor meer dan 500 kilometer per jaar gebruiken, tellen de woon-werkkilometers vanaf 2013 mee als privégebruik zodat in vrijwel alle gevallen de bijtelling alsnog van kracht zal worden. Wel geldt onderstaande overgangsregeling.

Overgangsregeling woon-werkverkeer
Voor bestaande situaties gaat overgangsrecht gelden. Daarbij wordt aangesloten bij de datum van het definitieve Lenteakkoord: 25 mei 2012. Auto’s die voor die datum zijn aangeschaft of leasecontracten die voor die datum zijn ingegaan, worden gedeeltelijk ontzien. Berijders van deze auto’s kunnen een rittenregistratie blijven bijhouden ter voorkoming van de bijtelling. Berijders van een bestelauto met een zogenaamde Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik kunnen ook onder de overgangsregeling vallen.
In deze gevallen telt het woon-werkverkeer dan nog niet mee als privégebruik. Wel geldt in deze situaties een bijtelling ter grootte van een kwart van de normale bijtelling. Die overgangsregeling geldt dan zolang de auto op de balans van de onderneming staat c.q. het leasecontract loopt, maar uiterlijk tot en met 31 december 2016.

Politieke situatie

Bovenstaande maatregelen, in de wandelgangen ook wel ‘forenzentaks’ genoemd, vloeien voort uit het Lenteakkoord van een aantal Tweede Kamerfracties. De huidige coalitieonderhandelingen en de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer kunnen er toe leiden dat bovenstaande maatregelen alsnog geen doorgang vinden. Dat zal later dit najaar blijken.

Schorsingstermijn motorrijtuigenbelasting
In de motorrijtuigenbelasting wordt de minimale schorsingstermijn waarbij geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd is voor personenauto’s, bestelauto’s en motorrijwielen verkort van drie maanden tot een maand. Daarmee is de minimale schorsingstermijn nu voor alle categorieën motorrijtuigen gelijk.

In een eerder stadium zijn al de volgende wetswijzigingen door het parlement aangenomen.

Aanscherping CO2-uitstootnormen bijtelling en BPM

Evenals dit per 1 juli 2012 het geval was, worden ook per 1 januari 2013 de CO2-normen van de verlaagde bijtellingscategorieën en de CO2-normen van de BPM-schijven bijgesteld op basis van de technische vooruitgang. Tevens zal de BPM vanaf 2013 geheel op basis van de CO2-uitstoot worden geheven en speelt de catalogusprijs daarbij geen rol meer.

Voor nieuwe situaties betekent dit dat de 14%-bijtelling en de BPM-vrijstelling vanaf 1 januari 2013 slechts gelden bij een CO2-uitstoot kleiner dan 89 gram/km bij een dieselauto en kleiner dan 96 gram/km in andere gevallen. Voor de 20%-bijtelling gaat de bovengrens naar 112 gram/km (diesel) en 124 gram/km (overige brandstoffen).

Verhoging btw-tarief
Het algemene btw-tarief wordt op 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Het verhoogde percentage is van kracht op leveringen en diensten die vanaf 1 oktober 2012 worden verricht.

Eurovignet
Het eurovignet voor vrachtauto’s zou volgend jaar worden afgeschaft. Die afschaffing gaat echter niet door. Dat betekent dat ook de compenserende verhoging van de motorrijtuigenbelasting niet doorgaat. Redenen zijn de vertraging in de afschaffing van het eurovignet in andere deelnemende landen en de verslechtering van de internationale concurrentiepositie voor Nederlandse vervoerders.

Bronvermelding: AMD Automotive fiscalisten