Nieuwsbrief januari 2013

Eigen bijdrage voor privegebruik is aftrekbaar van de bijtelling

De eigen bijdrage voor privégebruik van de auto van de zaak is aftrekbaar van de bijtelling. Voorwaarde is wel dat deze bijdrage via de loonadministratie wordt verwerkt.

De jaarlijkse aangifteperiode voor de inkomstenbelasting is weer begonnen. In die aangifte inkomstenbelasting kan de eigen bijdrage voor privégebruik echter niet (meer) verwerkt worden. Als de werkgever een eigen bijdrage van de berijder vraagt voor het gebruik van de auto van de zaak, is verwerking via de loonadministratie de enige manier om deze bijdrage af te trekken van de bijtelling.

Voorwaarde is wel dat het gaat om een bijdrage voor privégebruik. Dat moet ook zo omschreven zijn in de autoregeling of arbeidsvoorwaarden. In zo’n eigen bijdrage voor privégebruik mogen ook kosten van opties/accessoires, het eigen risico bij schade of de bovennormbijdrage bij overschrijding van het voor de werknemer geldende autokostenbudget worden meegenomen als deze volledig bedoeld zijn als bijdrage voor het privégebruik.

Als de werknemer zelf kosten voorschiet aan derden, zijn deze in principe niet aftrekbaar. Aftrek is in zo’n situatie alleen mogelijk als de werknemer de kosten eerst mag declareren, waarna ze als een eigen bijdrage voor privégebruik op het salaris worden ingehouden.

Update: Wat is de stand van zaken met betrekking tot de gestaffelde bijtelling?

In 2011 werd aangekondigd dat per 2013 een gestaffelde bijtelling voor bestelauto’s zou gaan gelden. Wat is daarvan de actuele status?

Zoals wij in ons nieuwsbericht van 5 december al aangaven, was in de fiscale wetsvoorstellen van 2011 al sprake van een nieuwe systematiek van de bijtelling. Naast de bekende differentiatie naar CO2-uitstoot, zou een differentiatie naar privégebruik gaan gelden. Bij een lager dan gemiddeld privégebruik zal ook een lager bijtellingspercentage van toepassing zijn. Die nieuwe systematiek voorkomt ook schokeffecten bij het overschrijden van de 500 km-grens.

Omdat zo’n systeem niet van de ene op de andere dag in kan gaan, zou in 2012 een normenkader voor ritregistratiesystemen worden ontwikkeld. Daarna zou de gestaffelde bijtelling vanaf 2013 gaan gelden voor bestelauto’s met zo’n door de fiscus toegestaan ritregistratiesysteem. In een later jaar zou het dan ook voor personenauto’s van kracht worden.
Het normenkader is inmiddels door de belastingdienst opgesteld en veel leveranciers van deze ritregistratiesystemen hebben zich verenigd in de Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen. De wetgeving is echter nog niet aangepast. De belangrijkste oorzaak van de vertraging ligt in het inmiddels alweer ingetrokken wetsvoorstel voor de forenzentaks. Nu deze maatregelen voor het woon-werkverkeer niet doorgaan, zullen de plannen voor de gestaffelde bijtelling verder uitgewerkt worden. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers ook bevestigd in Tros Autoshow van 5 januari, zonder daarbij onderscheid te maken tussen bestelauto’s en personenauto’s. Later dit jaar zal blijken op welke manier deze plannen worden uitgewerkt en of de gestaffelde bijtelling voor alle categorieën auto’s al ingaat per 2014.

Extra stimulans voor aanschaf of lease van een zeer zuinige auto

De Milieulijst 2013 is gepubliceerd. Deze lijst geeft een overzicht van investeringen die in aanmerking komen voor versnelde afschrijving, voor milieu-investeringsaftrek of voor beide regelingen. Goed nieuws voor 2013 is dat op een nieuwe zeer zuinige personenauto 13,5% milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt verstrekt.

Die MIA komt voor de zeer zuinige personenauto per 2013 in de plaats van de versnelde afschrijving. Om in aanmerking te komen voor MIA moet de auto aan de uitstootnormen van de 14%-bijtellingscategorie voldoen en binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen bij Agentschap NL gemeld worden. De MIA kan naast de gewone (kleinschaligheids)investeringsaftrek worden geclaimd. Ook bij operational lease kan de MIA toegepast worden. De leasemaatschappij kan de MIA zelf aanvragen en in de leasetermijnen verwerken.

Volledig elektrische en plug-in hybride auto’s met een CO2-uitstoot tot 50 gram/km kunnen ook in 2013 blijven profiteren van zowel 36% MIA als versnelde afschrijving (VAMIL). Dat geldt ook voor oplaadpunten en accuwisselstations.

De personen- of bestelauto op aardgas komt in 2013 in aanmerking voor versnelde afschrijving.

De btw-correctie privégebruik auto over 2012

In principe kan een ondernemer alle btw op de aanschaf en de kosten van een zakelijke auto in aftrek brengen. Voor het privégebruik moet vervolgens jaarlijks een correctie worden gemaakt. Die correctie is echter nogal omstreden.

Tot 1 juli 2011 gold een btw-correctie voor privégebruik die gekoppeld was aan de bijtellingspercentages van de loon- en inkomstenbelasting. Deze koppeling met de bijtellingspercentages maakte ook de btw-correctie voor privégebruik afhankelijk van de CO2-uitstoot, wat door Rechtbank Haarlem en Gerechtshof Amsterdam in strijd met het gelijkheidsbeginsel is verklaard. Vanaf 1 juli 2011 geldt daarom een nieuwe systematiek. De zaak over de oude regels ligt op dit moment nog bij de Hoge Raad. Of de Hoge Raad ook zal oordelen dat met succes een beroep op het gelijkheidsbeginsel kan worden gedaan, moet nog worden afgewacht. Het is niet uitgesloten dat de Hoge Raad zal oordelen dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel niet slaagt omdat de wetgever zelf tijdig ingegrepen heeft door binnen een maand na de uitspraak van Rechtbank Haarlem de wet te veranderen.

Als de Hoge Raad de lijn van de lagere rechters echter wel volgt, zal een teruggaaf van btw volgen voor de ondernemers die over 2011 en eerdere jaren tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de oude regels. Het gelijkheidsbeginsel brengt dan met zich mee dat de laagste categorie op iedereen van toepassing is. Voor de jaren 2008 en 2009 zou de btw-correctie dan 12% van 14% van de catalogusprijs zijn. Per 2010 is ook een 0%-categorie ingevoerd. Over de vraag of dit betekent dat voor 2010 en de eerste helft van 2011 dan een btw-correctie van 12% van 0% van de catalogusprijs geldt, wordt inmiddels geprocedeerd. Volgens Rechtbank Breda is er echter op dit punt geen sprake van gelijke gevallen, zodat de ongelijke behandeling niet met succes bestreden kan worden.

Omdat er nog diverse procedures aanhangig zijn, verdient het voor deze oudere jaren aanbeveling om de ingediende bezwaren over eerdere jaren aan te houden.

Voor het jaar 2012 geldt nu een btw-correctie ter grootte van 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Echter, ook over die nieuwe regels lopen op dit moment proefprocedures. Het maken van bezwaar tegen de afdracht op aangifte op dit punt kan daarom zinvol zijn. De belastingdienst heeft in een bericht van 6 november 2012 laten weten dat bezwaar voor 2012 niet nodig is als over 2011 ook al bezwaar is gemaakt. De belastingdienst behandelt het jaar 2012 dan ambtshalve. Is over 2011 geen bezwaar gemaakt, dan kan nu alsnog bezwaar worden gemaakt tegen de afdracht over 2012.

Bron: Auto & Fiscus